KNX er den eneste globale standarden for bygningsautomasjon til bolig og næringsbygg. KNX Association utvikler og er eier av KNX teknologien. KNX standarden omfatter styring og kontroll av løsninger for alt fra lys og solavskjerming til varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking, energikontroll, lyd m.m. Teknologien kan brukes både i nye og i eksisterende boliger og næringsbygg.

KNX er godkjent etter:

 • European Standard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1).
 • International Standard (ISO/IEC 14543-3).
 • Chinese Standard (GB/T 20965).
 • US Standard (ANSI/ASHRAE 135).

Stort fotfeste hos mange produsenter

Standarden baserer seg på mer enn 24 års erfaring i markedet inkludert de tidligere systemene EIB, EHS og BatiBUS. Det finnes mer en 370 leverandører i verden som produserer og utvikler KNX-produkter for løsninger til bolig og næringsbygg. Disse produsentene kan tilsammen tilby over 7000 KNX sertifiserte produkter. Ved hjelp av uavhengige produkt sertifiseringer ivaretas både samspill og kommunikasjon. Konfigureringssoftwaren “Engineering Tool Software” (ETS), som er en del av KNX standarden, ivaretar en enkel og produsent-uavhengig planlegging og konfigurering av KNX løsninger. KNX støtter forskjellige overføringsmedier slik som 2-leder linjer(TP), Ethernet(IP), trådløst(RF) eller Powerline.

Oppbygging av et system

De individuelle komponentene i et KNX system består av systemkomponenter, sensorer og aktuatorer:

Systemkomponenter – f.eks. strømforsyning, linjekoblere og grensesnitt er komponentene som driver KNX systemet og kommuniserer med det.

Sensorer –  f.eks. termostater, brytere eller vindmålere, genererer forhåndsprogrammerte adresserte telegram når de gitte forutsetninger er tilstede.

Aktuatorer –  f.eks. releer, dimmere, ventiler eller Dali gateway’er mottar telegrammer fra sensorene, og de aktuatorene som telegrammet er adressert til utfører handlingen som er beskrevet i telegrammet. Telegram kan også sendes fra aktuatorer til sensorer eller systemkomponenter for å visualisere aktuatorens status.

Komponentene i systemet blir instruert med individuelle adresser og applikasjonsprogram ved igangkjøring, og intelligensen i systemet er dermed desentralisert. Desentralisert intelligens har den fordelen at om en komponent svikter, så vil resten av systemet fungere som før. KNX trenger heller ingen undersentral (i motsetning til f. eks ModBus) da sensorene kommuniserer direkte til aktuatorene. KNX er et hendelsesbasert system som innebærer at en sensor må oppfatte en endring(hendelse) før den foretar seg noe. En hendelse kan f.eks. være at noen trykker på en knapp, temperatur, trykk, mengde, lys, tilstedeværelse endrer seg eller at en tidssekvens har utløpt slik at f.eks en status skal sendes på nytt (syklisk sending).

En 2-leder bus kabel benyttes vanligvis som forbindelse mellom enhetene og for overføring av telegram mellom sensorer og aktuatorer. På denne måten slipper man konvensjonell kabling mellom de forskjellige deler i anlegget, og oppnår en vesentlig reduksjon i kablingsarbeidet. En KNX-installasjon kan enkelt tilpasses nye applikasjoner og er lett å utvide. Nye komponenter kan enkelt kobles til eksisterende installasjon.

Topologi

Toplogien i et KNX system består i enkleste form av en linje med inntil 64 deltagere. Ved behov for mer enn 64 deltagere opprettes flere linjer, med linjekoblere og hovedlinje som sørger for kommunikasjon mellom linjene. En KNX installasjon med flere linjer defineres som et område. Et område kan ha inntil 15 linjer med 64 deltagere hver og et anlegg kan ha inntil 15 områder forbundet med områdekoblere og områdelinje(Backbone). Ved behov finnes det teknikker (linjeforsterkere) som gjør at antall deltagere i teorien kan utvides til det uendelige.

Figur viser KNX topologi.

 

KNX-produkter

En av styrkene til KNX-systemet er at et produkt som er merket med KNX-varemerket, ikke bare innehar en erklæring om samsvar fra produsenten, men er basert på overensstemmelsestest utført av KNX-godkjente tredjeparts testlaboratorier. Under disse testene kontrolleres det ikke bare at enheten støtter KNX-protokollen, men at dens datasett er kodet i henhold til KNX-standardiserte datatyper.
Dette garanterer at enheter fra forskjellige produsenter kan kombineres i samme installasjon.

Dette brede spekteret av produkter tillater for eksempel integrasjonen av:

 • Oppvarming
 • ventilasjon og klimaanleggskontroll
 • Solskjerming
 • Alarmovervåking
 • Energistyring & Elektrisitet
 • Gass og Vannmåling
 • Lyd og video distribusjon

KNX-systemet er godt egnet og benyttes i stor grad til sentral og distribuert kontroll via PCer, berøringsskjerm og smarttelefoner.

 

Kilder:
https://www.knx.org/no/KNX-Norway/index.php 12/5-18
http://www.wago.no/applikasjoner/bygningsautomasjon/bygningsautomasjon/systembeskrivelse/knx/oversikt/index.jsp 12/5-18
https://www.schneider-electric.no/documents/D-web/KNX-presentasjon.pdf 12/5-18