I bygningsautomatisering og automatikkstyring er det særlig viktig med detaljerte funksjonsbeskrivelser for å sikre at det tekniske anlegget vil fungere som forutsatt og at de tekniske entreprenørene forstår omfanget av hva de skal levere/utføre.

En funksjonsbeskrivelse for de som skal kable bygningsautomasjon bør sorteres etter bygningsdelstabellen og alle relevante bygningsdeler/systemer bør ha sin egen post. Disse postene bør beskrive:

Systeminformasjon: Hva er systemets omfang, intensjon og hvor systemet er fysisk plassert i bygget.

Henvisninger: Hvilke systemskjema som beskriver systemet, komponenttabeller, fordelingsoversikt automatisering o.l.

Systembeskrivelse: Beskriver i detalj systemets virkemåte basert på hver enkelt systemkomponents oppgave og lister evt andre systemer/situasjoner som legger forutsetninger/overstyrer normal driftsituasjon.

Styring/regulering: Lister opp alle komponenter tilhørende systemet med komponentnummer og beskrivelse av funksjon/virkemåte. Her legges også informasjon om hvilke avlesninger/styringer som skal kunne styres fra overordnet system(SD-Anlegg)

En funksjonsbeskrivelse for programmering av bygningsautomasjon kan ha behov for et høyere detaljeringsnivå enn beskrivelsen for kabling, og må i tillegg til systemene beskrive ønskede funksjoner for hvert rom i bygget. Her må alle forutsetninger, settpunkt-temperaturer, tider, sikkerhetsfunksjoner, overstyringer fra SD osv. listes opp for hvert rom samt hvilke komponenter disse input skal hentes fra.

 

Figur viser eksempel på post i funksjonsbeskrivelse.