En innbruddsalarm har gjerne flere funksjoner i et bygg, men hovedfunksjonen er å så raskt som mulig detektere uønsket nærvær/opphold, sørge for lokal varsling ved hjelp av lyd og eller lys (skremsel) samt varsel til ekstern enhet (vaktselskap) for raskest mulig reaksjon. Det finnes spesielle situasjoner som gir stille alarm, (eks ran/trusselsituasjoner) hvor politi er det som responderer, men dette blir ikke videre omtalt her.

Vanlig integrasjon av innbruddsalarm i et bygg er signal til SD-anlegg for drift og feil. Det er også mulig å legge inn varsel i SD-anlegget for lavt batteri og innbruddvarsling. De resterende signalene håndteres av sentralen – inkludert varsel til ekstern enhet.

Et innbruddsanlegg skal prosjekteres iht. FG-200:2 Dette er et omfattende regelverk, standarden kan du lese her: Innbruddsalarmregler

Innbruddsanlegg deles inn i grad 1, 2, og 3 hvor man MEGET forenklet kan si at grad 1 kun benyttes på bolig, og hovedforskjellen mellom grad 2 og grad 3 er type bevegelsesdetektorer(antimask) og både skall og bevegelsessikring (bruk av magnetkontakter og glassbruddetektorer i tillegg). I grad 2 & 3 er det alltid krav til kontroll av anlegget minst en gang pr. år av godkjent foretak.

De mest brukte sensorene er:

Magnetkontakt: monteres gjerne på dør, en del på karm og en del på dørblad. Hvis disse skiller lag ved åpning av dør eller oppbryting av dør vil dette registreres og starte enten en innpasseringstid eller momentan alarm. Kan brukes ved at alarmen er påskrudd med personer til stede

Glassbruddsensor: registrerer frekvensen til knust glass. Kan brukes ved at alarmen er påskrudd med personer til stede

IR-Sensor. Denne detekterer kombinasjonen av bevegelse og varmeforandring i kombinasjon. I tillegg finnes ir-sensorer som i tillegg til dette kombinerer microbølge (masse) og ultralyd Disse brukes gjerne i miljø hvor det lett oppstår falske alarmer. Det finnes også en type som registrerer hvorvidt den er blitt blendet (antimask). Denne benyttes i grad 3 anlegg, samt der hvor en IR lett kan maskeres eks. butikk, publikumsareal etc.

Sirene: Finnes i mange utførelser. Hovedforskjell er lydstyrke i Db samt hvorvidt de har egne strømforsyninger innebygd(sabotasjesikret) eller strøm forsynes fra sentralapparatet.

Et innbruddsanlegg må samkjøres mot brann/rømning, universell utforming, adgangskontrollanlegg, brannalarm og lås/beslag hvis dette er relevant. Det er helheten her som er viktig, ikke funksjonen til hvert enkelt system.