ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner, og er en betegnelse på teknikk som knytter funksjoner mellom systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg. Det er laget en norsk standard for ITB-ansvarliges rolle, ofte omtalt som ITB-koordinator, NS3935.

NS3935

NS3935 er laget for å etablere en entydig forståelse av prosessen som sikrer en god gjennomføring av anskaffelse av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Ifølge innledningen i standarden skal den, om brukt riktig, sikre et forpliktende samspill og koordinering mellom ulike aktører. Standarden tar for seg de forskjellige fasene av et prosjekt, og synliggjør betydningen av en ITB-ansvarlig som holder fokus på de tekniske systemenes samspill og økonomi fra planlegging til overlevering.

ITB-ansvarlig | ITB-koordinator

ITB-ansvarlig er en viktig rolle som ikke er ansvarlig for det faglige innholdet, men skal være bindeleddet mellom de ulike funksjonene og aktørene. Den skal være et kontrollorgan og en ressurs som skal sørge for at tekniske løsninger blir ivaretatt i alle faser av et byggeprosjekt, helt fra forprosjekt til overlevering. ITB-ansvarlig er en fasilitator – en som hjelper med å definere og nå mål, tilrettelegge for samspill og iverksette tiltak ved behov.

ITB-ansvarlig kan i flere tilfeller få oppgaver som går ut over standarden. Dette kan være der hvor byggherre ønsker en faglig kontroll samtidig med rollen som fasilitator gjennom prosjektet. Typisk kan det være en person som har god erfaring med automatikk fra VVS- eller elektrofag, og derfor kan gi faglig støtte i tillegg til ITB-rollen. ITB-ansvarlig vil naturlig forme rollen sin etter erfaring og faglig kompetanse.

Et viktig styredokument for den ITB-ansvarlige er grensesnittsmatrisen. En grensesnittmatrise er et dokument som de forskjellige entreprisene/fagene går igjennom sammen med ITB-ansvarlig, og setter opp hvem som har ansvaret for hver enkelt leveranse. Vi har en god mal tilgjengelig for gratis nedlasting her.

Les mer om de forskjellige prosjektfasene:

Kilder:
NS3935:2011